Valná hromada FK Baník

V neděli 20. března 2016 se uskutečnila valná hromada FK Baník Albrechtice. Tentokráte opět po dvou letech měla přívlastek volební. Členové naší FK se sešli v hojném usnášení schopném počtu. Na valně hromadě nemohli chybět nejvyšší osoby naši obce, a to starosta obce Ing. Jindřich Feber, místostarosta obce Ing. Jaromír Pawlas a samozřejmě i předseda našeho fotbalového klubu Ing. Vladislav Šipula, pro kterého to byla poslední valná hromada v roli předsedy fotbalového klubu. Více níže v článku.

Po zahájení VH sekretáře klubu Ing. Gustav Guňky, následovala volba komisí, přednesení zprávy o činnosti za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016, kdy si vzal slovo předseda klubu Ing. Vladislav Šipula, který přednesl tuto zprávu a plus oznámil, že po dlouhých jednadvaceti letech končí jako předseda našeho fotbalového oddílu, ale ve výkonném výboru fotbalového klubu bude nadále působit jako člen výkonného výboru. Poté přišel na řadu další bod programu VH, a to přednesení zprávy o hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016, kdy k tomuto bodu si vzala slovo ekonomka klubu Kateřina Čižmářová, která také končí ve své funkci.

Následoval další bod - přednesení zprávy revizní komise, které se ujal předseda revizní komise Zbygněv Palowski. Poté následoval šestý bod valné hromady, a tím byl návrh nového názvu a stanov. Po tomto šestém bodě programu VH následovala diskuse, kde byl hlavní tématem probírán právě šestý bod programu, a to úpravy stanov. Plus náš fotbalový klub ponese název FK Baník Albrechtice, z. s. (zapsaný spolek). Poté přišla na řadu volba do výboru FK a seznámení členů s plány vedení klubu na příští volební období. Na programu byly i organizační záležitosti a usnesení.  Posledním bodem valné hromady byl samotný závěr.

Po samotném závěru měl za úkol nově zvolený výbor hlasovat po odstoupení předsedy klubu Ing. Vladislava Šipuly po dlouhých jednadvaceti letech o novém předsedovi fotbalového klubu. Nově zvolený výbor jednohlasně zvolil nového předsedu našeho fotbalového klubu, kterým se stal starosta naši obce Ing. Jindřich Feber. Byl zvolen i nový místopředseda klubu po bývalém Jurajovi Legindimu, a tím se stal jednohlasně MUDr. Stanislav Kowalski. Po odstoupení ekonomky klubu Kateřiny Čižmářové výkonný výbor již náhradu našel. O funkci nového ekonoma/ky přineseme informaci později.

VH svým hlasováním rozhodla, že výbor FK bude v letech 2016 - 2017 pracovat ve složení:

Členové výboru

 • Ing. Jindřich Feber (starosta obce) - předseda klubu
 • MUDr. Stanislav Kowalski (předseda Štítu Albrechtic) - místopředseda klubu
 • Ing. Gustav Guňka - sekretář klubu
 • Ing. Vladislav Šipula
 • Juraj Legindi
 • Ing. Marek Kloza
 • Silvestr Delong
 • Marián Chmiel
 • Marek Chmiel
 • Lumír Nogol
 • Lukáš Hawlasek

Členové revizní komise

 • Zbygněv Palowski
 • Měčislav Gradek
 • Josef Wojtyna

Jedná se tedy téměř o staronový výbor. Změnami jsou zvolení již zmiňovaný nový předseda klubu, místopředseda klubu. Tím pádem se změnili jen funkce ve výkonném výboru fotbalového klubu. Jinak úplně novým členem výkonného výboru se stal Lumír Nogol a Lukáš Hawlasek.

Nově zvolenému výkonnému výboru přejeme mnoho úspěšné práce v letech příštích.

admin-maro